ถวายพระพรองค์ภา 66 1200-626
วันพ่อแห่งชาติ 1200-626
ไวนิลต้อนรับ นศ
ขูลู นางอั้ว 1200-626
highl_225
ถวายพระพรองค์ภา3
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรม

ข่าว – ประชาสัมพันธ์

 • โครงการความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพ ระหว่าง ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • คอนเสิร์ต “โฮม ฮีต ฮอย คอนเสิร์ต”
 • การแสดงวิพิธทัศนา เรื่อง บัวฮม บัวฮอง บัวเฮียว หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
 • กิจกรรมเครื่องเคลืบดินเผารากุ ครั้งที่ 10งานตลาดนัดศิลปะ @Art 5
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม.ร่วมจัดแสดงออกร้านงานนิทรรศการในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566
 • โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • โครงการพัฒนาบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)
 • กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
 • การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
 • โครงการ “ปลูกความดี วิถีพุทธ” สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”
 • องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม. กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
 • กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
 • โครงการ Big Cleaning Day ตามภารกิจ 5 ส.
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษเรื่อง eFuels, Hydrogen or batteries-Which Technology for Different Mobility Application
 • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยาชภัฏมหาสารคาม แจ้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Journal of Fine Atrs)
 • ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วงรอบการประเมินที่ 1-2566 ของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 • แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง
 • แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ., รศ. รุ่น 3
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566
 • ปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 • NCHUSOC RMU 2022
 • บริการสารสนเทศ

  Information Services

  วารสารช่อพะยอม

  วารสารช่อพะยอมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา

  Digital Literacy Baseline

  เป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่นักศึกษาต้องทำการทดสอบ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

  ระบบบริการการศึกษา

  ระบบบริการการศึกษา Education Services
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  Thai-Journal
  Citation Index Centre

  สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

  สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  ข้อตกลงความร่วมมือ

  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  ทางวิชาการระหว่าง
  คณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  สูจิบัตรออนไลน์

  ARTS THESIS : VISUAL ARTS
  ศิลปนิพนธ์ : ทัศนศิลป์
  ประจำปีการศึกษา 2565

  ระบบสารสนเทศงานวิจัย

  Research Management System
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์