การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม. กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม. โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายหนึ่ง กับ นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและด้านบุคลากร ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน