การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ประธานหลักสูตรฯ, คณาจารย์, หัวหน้าสำนักงาน, บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น