โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 36 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม