โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 1 (ห้องประชุมอาจารย์วิศาล ศิวารัตน์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม