โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น