โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งนอกจากจะปลูกต้นไม้แล้ว ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม