กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ประธานหลักสูตร, คณาจารย์, บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก, โครงการปลูกผักสมุนไพร 1 คน 1 แปลง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม.