โครงการพัฒนาบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ที่ปรึกษาคลังจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น