โครงการ Big Cleaning Day ตามภารกิจ 5 ส.

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Big Cleaning Day ตามภารกิจ 5 ส และ อาจารย์ ดร.จินดา แก่นสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะเปิดเทอม ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อร่วมแรงร่วมใจ มีส่วนร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี ต่อบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมต่อการใช้งานการจัดการเรียนการสอน และสร้างจิตอาสาของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบและความรับผิดอชอบต่อสังคม ส่วนรวม ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษา บุคลากรภายในคณะและนอกคณะ