องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

วันนี้(17 มิถุนายน 2565) เวลา 07.30น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในการติดตามผลการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาถ่ายทอดสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณบดีทั้ง 8 คณะ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมีหัวข้อการบรรยายสรุป ประกอบด้วย 1.) “การผลิตและพัฒนาครู” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ในอุดมคติที่ควรจะเป็นตามสภาพปัจจุบัน และแนวโน้มสภาวการณ์ในอนาคต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ ด้านความรู้ และด้านทักษะชีวิต 2.) “การยกระดับคุณภาพการศึกษา” จากคณบดีทั้ง 8 คณะ 3.)รับฟังรายงานสรุปการดำเนินงาน “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” และพบปะตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม