การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น”

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น” NATIONAL CONFERENCE: A NEW PARADIGM OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES FOR LOCAL DEVELOPMENT กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประธานและเครือข่ายร่วมเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับโลก ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510) ที่นั่งและถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting