การแสดงวิพิธทัศนา เรื่อง บัวฮม บัวฮอง บัวเฮียว หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี เป็นประธานในพิธืเปิด การแสดงวิพิธทัศนา เรื่อง บัวฮม บัวฮอง บัวเฮียว ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม