คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม.ร่วมจัดแสดงออกร้านงานนิทรรศการในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรม. โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี, ว่าที่ร้อยตรีบุญคง สีเสน หัวหน้าสำนักงานคณบดี, เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมจัดแสดงออกร้านงานนิทรรศการในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของอีสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 มกราคม-วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม