โครงการความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพ ระหว่าง ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
อาจารย์ ดร.จินดา แก่นสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนคณบดีในการลงนามโครงการความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายมนัส ประสงค์งาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล และมี ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์ชุติภา กองสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 โดยมีเจตจำนงร่วมกันคือ บริษัทจะรับนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา ตามแต่ที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน ณ บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น