การบริหารทรัพยากรและการดำเนินงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :
       บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมารบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
       1. กำหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
       2. พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงที่เปิดสอนในคณะ เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
       3. จัดให้มีการประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษา
       4. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชาของนักศึกษาในคณะ
       5. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
       6. พิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในคณะเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
       7. พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาในคณะที่สำเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีต่อสภาวิชาการ เพื่ออนุมัติให้เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
       8. พิจารณางบประมาณของคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
       9. พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาในคณะ
       10. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาในคณะ
       11. พิจารณาออกข้อบังคับและประกาศภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
       12. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
       13. ให้ความเห็นชอบในการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
       14. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
       15. พิจารณาอนุมัติและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการบริการวิชาการประจำปีของคณะ
       16. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
       17. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
       คณะฯ ได้จัดแบ่งส่วนงานภายใจคณะฯ เป็นโปรแกรมวิชา กลุ่มวิชา และสำนักงานคณะฯ โดยมีการประกันคุณภาพเป็นกลไกลในการ กำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์