สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (ปริญญาเอก)

อาจารย์สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ การศึกษา : พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Philosophy), Ph.D.(Philosophy) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 091-060-4726 อีเมล์ : chayanusas@hotmail.com
091-060-4726
รศ. ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-สกุล : รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ / คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา : ศษ.บ.(ประติมากรรมสากล), ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), Ph.D.(Educational Administration and Management), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 081-262-1694, 086-230-9090 อีเมล์ : kittikornarc06@gmail.com
081-262-1694
ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร์), ศศ.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 094-569-3541 อีเมล์ : rapeepan_28@hotmail.com
094-569-3541