ฝ่ายพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนจากงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนจากงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
  • รายการวัสดุรื้อถอนจากงานจ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด