เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
– การแต่งตั้งรองคณบดีดาวน์โหลด
– การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษดาวน์โหลด
– การพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ (ผู้เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
– การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ. / ศ.)ดาวน์โหลด
– การต่อเวลาราชการของข้าราชการดาวน์โหลด
– การขอจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศดาวน์โหลด
– การขอหนังสือเพื่อประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ (ยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศ)ดาวน์โหลด
– การทดลองการปฏิบัติงานดาวน์โหลด
– การวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการ / พนักงาน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดาวน์โหลด
– การประเมินผลงาน และคุณลักษณะบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งข้าราชการ / พนักงาน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดาวน์โหลด
– การลาป่วยดาวน์โหลด
– การลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
– การลาพักผ่อนดาวน์โหลด
– การลาศึกษาต่อดาวน์โหลด
– การลาคลอดบุตรดาวน์โหลด
– การลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรดาวน์โหลด
– การลาเพื่ออุปสมบท หรือ ประกอบพิธีฮัจย์ดาวน์โหลด
– การลาออกจากราชการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ :
– การลาป่วย / การลากิจส่วนตัว / การลาคลอดบุตรดาวน์โหลด
– การลาพักผ่อนดาวน์โหลด
– การลาเพื่ออุปสมบทดาวน์โหลด
– การลาออกจากราชการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.มรม.):
– แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 สายวิชาการดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 สายสนับสนุนดาวน์โหลด