กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

อ.ชูชีพ บัวขาว
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชื่อ-สกุล : อ.ชูชีพ บัวขาว ตำแหน่ง : อาจารย์ / หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), อ.ม.(ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ) โทรศัพท์ : 105, มือถือ 094-789-4691 อีเมล์ : choosheep-b@hotmail.com
094-789-4691
ผศ.ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยอธิการบดี การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส), ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) โทรศัพท์ : 105, มือถือ 086-850-8824 อีเมล์ : anuwatc@yahoo.com
086-850-8824