สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ประภาพร อุตมา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ-สกุล : รศ.ประภาพร อุตมา ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา : ศ.บ.(จิตรกรรม), ศป.ม.(ทัศนศิลป์) โทรศัพท์ : 301, มือถือ 063-782-9546 อีเมล์ : prapapornwork@gmail.com
063-782-9546
รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-สกุล : รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ / คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา : ศษ.บ.(ประติมากรรมสากล), ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), Ph.D.(Educational Administration and Management), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 081-262-1694, 086-230-9090 อีเมล์ : kittikornarc06@gmail.com
081-262-1694
ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา : ศศ.บ.(ออกแบบประยุกต์ศิลป์), ศ.ม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 301, มือถือ 099-789-2451 อีเมล์ : sangchiya@hotmail.com
099-789-2451
ผศ.สมพร ชุบสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.สมพร ชุบสุวรรณ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ศษ.บ.(จิตรกรรมไทย), ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 083-344-5590 อีเมล์ : sompornchub@gmail.com
083-344-5590
ผศ.นัฐณรงค์ กวีพงศธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.นัฐณรงค์ กวีพงศธร ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 094-528-2954 อีเมล์ : nutsilpa@hotmail.com
094-528-2954
ผศ.ดร.อนุชิต โรจนชีวินสุภร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อนุชิต โรจนชีวินสุภร ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ค.บ.(ศิลปศึกษา), ศป.ม.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม), ปร.ด.(การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 084-706-4222, 083-883-9222 อีเมล์ : anuchit222@yahoo.co.th
083-883-9222
ดร.ภาณุพงศ์ ธนะโคตร
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ภาณุพงศ์ ธนะโคตร ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(นฤมิตศิลป์), คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ออกแบบเฟอร์นิเจอร์), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 090-235-1526 อีเมล์ : panu_av@hotmail.com
090-235-1526
อ.สิรินภา ขจรโมทย์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.สิรินภา ขจรโมทย์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(ศิลปจินตะทัศน์), ศ.ม.(สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 062-949-6938 อีเมล์ : sirinpa_swc@hotmail.com
062-949-6938
อ.พรสวรรค์ นนทะภา
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.พรสวรรค์ นนทะภา ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศ.บ.(ภาพพิมพ์), ศป.ม.(ทัศนศิลป์) โทรศัพท์ : 301, มือถือ 095-526-8890, 088-324-7546 อีเมล์ : -
088-324-7546
อ.สุรศักดิ์ สุขวิเศษ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.สุรศักดิ์ สุขวิเศษ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศ.บ.(จิตรกรรม), ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) โทรศัพท์ : 301, มือถือ 084-661-0825 อีเมล์ : yakob_001@hotmail.com
084-661-0825
อ.อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศ.บ.(ศิลปไทย), ศ.ม.(ศิลปไทย) โทรศัพท์ : 301, มือถือ 084-659-4056 อีเมล์ : tukbiyok@gmail.com
084-659-4056