วีดีทัศน์แนะนำคณะ

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/1r77vhBbEkvOR4sKF9PYG_M0pKQ1-7jII/view?usp=sharing

2. สาขาวิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/1w_DBO9TpclxezPelOXt-2xAd7cZKakAl/view?usp=sharing

3. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

https://drive.google.com/file/d/1yZXIATqXizLMKPEPrpNn6DvNG_BSFynF/view?usp=sharing

4. สาขาวิชาภาษาจีน

https://drive.google.com/file/d/17Nu1eR_FkBv81CNqB4r-GmHEnHi_Tuf_/view?usp=sharing

5. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1wdAhZZnFpKu1pHTS5VOmbNsnf475shqi/view?usp=sharing

6. สาขาดนตรี

https://drive.google.com/file/d/17O7br3h_izbcs6vWV_3hHZcZNncYieaf/view?usp=sharing

7. สาขานาฏศิลป์และการละคร

https://drive.google.com/file/d/1oKV_vCT3pcWy5BiDKIz8N-FKRM9Ihlql/view?usp=sharing

8. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/17P8ih4pu0wmCmgmeLoiUF67VQ6c0dn7o/view?usp=sharing

9. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

https://drive.google.com/file/d/1ZI90nskmec1EtO1bhCVy9YfNtvYS_1S6/view?usp=sharing

10. สาขาปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม

https://drive.google.com/file/d/12e48CGeWar1aJ7nTmT0c3p5g6oH-kDDH/view?usp=sharing

11. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

https://drive.google.com/file/d/1BcDLtadeNG90KHQkPfB80DG0ERodOmRD/view?usp=sharing

12. สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1BcDLtadeNG90KHQkPfB80DG0ERodOmRD/view?usp=sharing