จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
สาขาวิชารหัส 64รหัส 65รวม
ภาษาอังกฤษ159236395
ภาษาไทย246387
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร4953102
ภาษาจีน6694160
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์202
ดนตรี192342
นาฏศิลป์และการละคร274067
ศิลปกรรมศาสตร์71623
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น314273
ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม606
                                                                                        รวมทั้งหมด390567957
***ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565***