ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
       เป้าหมาย 1.1 : คณะมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
              กลยุทธ์ 1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
              กลยุทธ์ 2 บูรณาการความร่วมมือในคณะ  มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
              กลยุทธ์ 3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
              กลยุทธ์ 4 สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างความรักและความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
       เป้าหมาย 2.1 : บัณฑิตครูร่วมกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
       เป้าหมาย 2.2 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ (ยกระดับกระบวนการผลิตครูและการบ่มเพาะจิตวิญญาณครู)
       เป้าหมาย 2.3 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
              กลยุทธ์ 5 ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิต ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
              กลยุทธ์ 6 พัฒนาสมรรถนะครูของครู(อาจารย์มหาวิทยาลัย) ให้มีความเป็นมืออาชีพ (สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21)
              กลยุทธ์ 7 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
              กลยุทธ์ 8 ยกระดับสมรรถนะครูประจำการ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
              กลยุทธ์ 9 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
       เป้าหมาย 3.1 : คณะมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
       เป้าหมาย 3.2 : อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
       เป้าหมาย 3.3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
              กลยุทธ์ 10 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ    ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
              กลยุทธ์ 11 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
              กลยุทธ์ 12 พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
              กลยุทธ์ 13 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) เสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
              กลยุทธ์ 14 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
       เป้าหมาย 4.1 : คณะได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติด้านการเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศ
       เป้าหมาย 4.2 : คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล มีความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับการเป็นคณะและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
              กลยุทธ์ 15 ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
              กลยุทธ์ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
              กลยุทธ์ 17 เพิ่มบทบาทการเป็นคณะเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
              กลยุทธ์ 18 พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
              กลยุทธ์ 19 ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการดำเนินงานให้มี ความเหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
              กลยุทธ์ 20 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ ที่ส่งผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย ชาติหรือสากล (TQR/EdPEx)