เอกลักษณ์ (Uniqueness) / อัตลักษณ์ (Identity) / ค่านิยม (Values)

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
       สื่อสารดี ศิลปวัฒนธรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนาสู่สากล
อัตลักษณ์ (Identity) :
       สืบสานวัฒนธรรม นำชุมชนพัฒนาสู่สากลด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ค่านิยม (Values) :
ค่านิยมร่วม : HUSOC
       H = Humanity                                                     มนุษย์พันธุ์ดี
       U = Unity                                                             สามัคคี
       S = Service Mind and Social Responsibility    มีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
       O = Organization of Learning                           นิยมการเรียนรู้
       C = Center of Local Wisdom                             เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น