เป้าหมาย (Goals)

คณะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ระยะ 20 ปี ดังนี้
1. เชิงคุณภาพ
       1.1 คณะชี้นำและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและพื้นที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความโดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขันให้ประชาชนในชุมชน
มีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเองสูงขึ้น มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
       1.2 บุคลากรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรักผูกพันกับองค์กรและมีความเป็นมืออาชีพ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปอ้างอิง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
       1.3 บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น พื้นที่ ผู้ประกอบการและสังคมการเรียนรู้ยุค 4.0
      1.4 ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบ MOOC การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning) และการเรียนรู้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Online and e-Learning
      1.5 นวัตกรรมและองค์ความรู้ จากการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอน สู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น พื้นที่และสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     1.6 งานวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
     1.7 ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูมืออาชีพ สู่การเป็น Smart teacher ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายุค 4.0
     1.8 ศูนย์กลางการอบรมบ่มเพาะวิชาชีพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน Start-up/Tech Start-up, Smart City, Smart University, Smart Faculty ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว ผ่านระบบ e-Learning, MOOC ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค 4.0
     1.9 ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) มีความพึงพอใจในคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 90
     1.10 ภายในปี พ.ศ.2565 ทุกหลักสูตรมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ และอย่างน้อย 1 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR
     1.11 ภายในปี พ.ศ.2569 อย่างน้อย 3 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR คณะได้รับการรับรองมาตรฐาน EdPEx200 และหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตรผ่านการรับรอง ASEAN Accreditation Standard
     1.12 ภายในปี พ.ศ.2569 เป็นคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย  เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  สีเขียว (Green University) ที่ทันสมัย และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ รองรับการจัดลำดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก (Webometrics Ranking of World Universities)
2. เชิงปริมาณ
       2.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนาชุมชน บูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
       2.2 ทุกหลักสูตรสร้างสรรค์และบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ท้องถิ่นและพื้นที่
       2.3 บัณฑิตมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
      2.4 ภายในปี พ.ศ. 2565 มีหลักสูตรระยะสั้นให้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่ตอบสนองการเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์
      2.5 ภายในปี พ.ศ. 2569 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาจัดการเรียนรู้รูปแบบ WIL ที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและพื้นที่อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ 4 ปี
     2.6 ภายในปี พ.ศ. 2569 มีรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย (Tele-education Model) เช่น MOOC, Blended-learning, e-Learning หรือ Online Learning รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     2.7 ภายในปี พ.ศ. 2569 จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
     2.8 ภายในปี พ.ศ. 2569 คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ทันสมัย (Smart-ERP) มีระบบไอซีทีที่ทันสมัย และมีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ทันสมัย (Green & Clean University with Royal Initiatives)
     2.9 ภายในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรเป็น 30:70 และบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
     2.10 คณะกำกับดูแลพึ่งพาตนเอง (Self-Regulation) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Autonomous University) จัดหารายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20