สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ปริญญาโท)

อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ปริญญาโท)

ดร.วาริธ ราศรี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
ชื่อ-สกุล : ดร.วาริธ ราศรี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม การศึกษา : ศศ.บ.(การปกครอง), ร.ม.(การเมืองและการปกครอง), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) โทรศัพท์ : 164, มือถือ 081-765-2736 อีเมล์ : warit_cmu@hotmail.com
081-765-2736
ดร.นุจรี ใจประนบ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.นุจรี ใจประนบ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน), ร.ม.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) โทรศัพท์ : 106, 164, มือถือ 091-060-8398 อีเมล์ : moonoy@hotmail.com
091-060-8398
ผศ.ดร.บัญชา พุฒิวนากุล
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บัญชา พุฒิวนากุล (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน), ร.ม.(การเมืองและการปกครอง), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) โทรศัพท์ : 164, มือถือ 063-165-4929 อีเมล์ : bhutwanakul@yahoo.com
063-165-4929