สาขาวิชาปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ปัญญา เสนาเวียง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ปัญญา เสนาเวียง (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม การศึกษา : พธ.บ.(การเมืองการปกครอง), ศศ.ม.(ปรัชญา), ปร.ด.(ปรัชญาและศาสนาตะวันตก) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 083-288-5980 อีเมล์ : py_wisdom@hotmail.com
083-288-5980
ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา การศึกษา : พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Philosophy), Ph.D.(Philosophy) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 091-060-4726 อีเมล์ : chayanusas@hotmail.com
091-060-4726
ผศ.วิชัย วัชรเวคะวิชญ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.วิชัย วัชรเวคะวิชญ์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์ การศึกษา : พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Philosophy) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 089-280-3671 อีเมล์ : wichai.wat@hotmail.com
089-280-3671
ดร.ชมนาถ แปลงมาลย์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ชมนาถ แปลงมาลย์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) / ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยศาสตร์และองค์กร) / ส.ม.(โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ), ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 091-053-5100, 095-194-9596 อีเมล์ : chommanat2511@gmail.com
095-194-9596
อ.อิสระ ตรีปัญญา
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.อิสระ ตรีปัญญา ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.ม.(ภาพพิมพ์), ศศ.ม.(ปรัชญา) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 08-6799-7186 อีเมล์ : hereaum@hotmail.com
08-6799-7186
ดร.นิตยา ป้องกันภัย
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.นิตยา ป้องกันภัย ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : B.Ed.(Arts and Crafts, Textile), MBA.(General Management), Ph.D.(Art and Cultural Research) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 081-3710931 อีเมล์ : ukipaint@hotmail.com
081-3710931
ดร.ศรินนา ศิริมาตย์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ศรินนา ศิริมาตย์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : รบ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 085-9280183 อีเมล์ : na22_nana@hotmail.com, sarinnataw@gmail.com
085-9280183