สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

ดร.ณิชาภา ยศุตมธาดา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
ชื่อ-สกุล : ดร.ณิชาภา ยศุตมธาดา ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1) การศึกษา : ค.บ.(ภาษาจีน), ค.ม.(บริหารการศึกษา), ค.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) โทรศัพท์ : 501, มือถือ 084-229-2659 อีเมล์ : chalinting_9@hotmail.com
084-229-2659
ดร.ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาจีน), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน), ค.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) โทรศัพท์ : 501, มือถือ 087-228-2737 อีเมล์ : care23@hotmail.com
087-228-2737
อ.พิณพร คงแท่น
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.พิณพร คงแท่น (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ : การโรงแรม), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน), M.A.(Teaching Chinese as a Second Language) โทรศัพท์ : 501, มือถือ 063-326-4956 อีเมล์ : aomaam_16@hotmail.com
063-326-4956
อ.อัญชนา ทองกระจาย
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.อัญชนา ทองกระจาย ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาจีน), ศศ.ม.(การเปรียบเทียบการศึกษา) โทรศัพท์ : 501, มือถือ 089-721-2218 อีเมล์ : dolphin_un@gmail.com
089-721-2218
อ.สุธาสินี สินเธาว์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.สุธาสินี สินเธาว์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาจีน), M.A.(Linguistics and Applied Linguistics) โทรศัพท์ : 501, มือถือ 084-986-3224 อีเมล์ : dsuthasinee@gmail.com
084-986-3224
Miss.Wu Hung Lien
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล : Miss.Wu Hung Lien ตำแหน่ง : อาจารย์ชาวต่างประเทศ การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการ), M.A.(Teaching Chinese) โทรศัพท์ : 501, มือถือ 087-018-3954 อีเมล์ : gold11202005@hotmail.com
087-018-3954