สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

อ.พิราภรณ์ พันธุ์มณี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร, ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล : อ.พิราภรณ์ พันธุ์มณี ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร, ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษา : ค.บ.(นาฎศิลป์), ค.ม.(บริหารการศึกษา) โทรศัพท์ : 208, มือถือ 092-236-3888 อีเมล์ : goi99999@hotmail.com
092-236-3888
อ.อนุชิต สีโมรส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ชื่อ-สกุล : อ.อนุชิต สีโมรส ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การศึกษา : ค.บ.(นาฏศิลป์และการละคร), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) โทรศัพท์ : 207, มือถือ 093-070-8735 อีเมล์ : ice_prince25@hotmail.com
093-070-8735
อ.สุนิศา โพธิแสนสุข
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.สุนิศา โพธิแสนสุข ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(นาฏศิลป์การละคร), ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) โทรศัพท์ : 210, มือถือ 063-264-5391 อีเมล์ : sunisa15122126@gmail.com
061-850-1556
อ.พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(นาฏยศิลป์), ศศ.ม.(การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) โทรศัพท์ : 210, มือถือ 082-915-6945 อีเมล์ : pimwalan1707@gmail.com
082-915-6945
อ.สุดารัตน์ อาฒยะพันธุ์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.สุดารัตน์ อาฒยะพันธุ์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร), ศศ.ม.(วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์) โทรศัพท์ : 210, มือถือ 093-529-4917 อีเมล์ : siangshinone@gmail.com
093-529-4917