สาขาวิชาดนตรี

อาจารย์สาขาวิชาดนตรี

ดร.ปริยัติ นามสง่า
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
ชื่อ-สกุล : ดร.ปริยัติ นามสง่า ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), ปร.ด.(ดนตรีศึกษา) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 098-585-7809 อีเมล์ : pariyat_golf@hotmail.co.th
098-585-7809
ดร.จินดา แก่นสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล : ดร.จินดา แก่นสมบัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), / ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 093-498-2915 อีเมล์ : khaidang_rs@hotmail.com
093-498-2915
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์) โทรศัพท์ : 105, มือถือ 084-276-4004 อีเมล์ : pittayawat@rmu.ac.th
084-276-4004
ผศ.ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพล ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร์), ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 081-184-0033 อีเมล์ : oung_4444@hotmail.com
081-184-0033
ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร์), ศศ.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 094-569-3541 อีเมล์ : rapeepan_28@hotmail.com
094-569-3541
ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมล
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมล (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 090-245-3982 อีเมล์ : tun-rmu@hotmail.com
090-245-3982
ดร.เจริญชัย แสงอรุณ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.เจริญชัย แสงอรุณ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 092-142-2771 อีเมล์ : parn_gutar4@hotmail.com
092-142-2771
อ.ธนบูลย์ สินทร
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ธนบูลย์ สินทร ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 087-863-0764 อีเมล์ : patuk_s@hotmail.com
087-863-0764
อ.ประพจน์ เฉิดแผ้ว
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ประพจน์ เฉิดแผ้ว ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 082-379-3708 อีเมล์ : kai_studio@hotmail.com
082-379-3708
ดร.ปิยะนันท์ แนวคำดี
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ปิยะนันท์ แนวคำดี ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 094-386-2323 อีเมล์ : bill12sax@gmail.com
094-386-2323
อ.วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 081-053-6672 อีเมล์ : wikornkitinchan@gmail.com
081-053-6672
ดร.สกุณา พันธุระ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.สกุณา พันธุระ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 085-002-8271 อีเมล์ : sakuna_rmu@hotmail.com
085-002-8271
อ.อัครวัตร เชื่อมกลาง
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.อัครวัตร เชื่อมกลาง ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(ดนตรีสากล), ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 094-293-0044 อีเมล์ : akr.a@hotmail.com
094-293-0044
อ.ณัฐวุฒิ พฤกษะศรี
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ณัฐวุฒิ พฤกษะศรี ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศป.บ.(ดนตรีไทย), ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 091-993-8239 อีเมล์ : aj.natthawut.thaimusicrmu@gmail.com
091-993-8239
อ.สราวุฒิ สีหาโคตร
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.สราวุฒิ สีหาโคตร ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ดศ.บ.(ดนตรีปฏิบัติ), ค.ม.(ดนตรีศึกษา) โทรศัพท์ : 113, มือถือ 089-477-0874 อีเมล์ : Sarawut.Srihakhot1988@gmail.com
089-477-0874