สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    

อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อ.นัยนา ประทุมรัตน์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อ-สกุล : อ.นัยนา ประทุมรัตน์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ การศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา), ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) โทรศัพท์ : 307, มือถือ 094-414-9264 อีเมล์ : naiyanasp@gmail.com
094-414-9264
ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา : กศ.บ.(เกียรตินิยม บรรณารักษศาสตร์), กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์), ปร.ด.(สารสนเทศศาสตร์) โทรศัพท์ : 312, มือถือ 081-799-9998 อีเมล์ : paima.rmu@hotmail.com
081-799-9998
ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และและสารสนเทศศาสตร์) โทรศัพท์ : 312, มือถือ 062-241-9919 อีเมล์ : nawarat.d@rmu.ac.th
062-241-9919
ดร.ชุมแพร บุญยืน
รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล : ดร.ชุมแพร บุญยืน ตำแหน่ง : อาจารย์ / รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์), วท.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) โทรศัพท์ : 307, มือถือ 084-027-3727 อีเมล์ : chumpare.b@gmail.com
084-027-3727
อ.ณุกานดา ศุภวัฒน์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ณุกานดา ศุภวัฒน์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ : 307, มือถือ 063-964-1651 อีเมล์ : thitima.su@hotmail.com
063-964-1651
อ.ศิรินนา วอนเก่าน้อย
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ศิรินนา วอนเก่าน้อย ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์), ศศ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) โทรศัพท์ : 307, มือถือ 082-378-9419 อีเมล์ : sirinna.w@gmail.com
082-378-9419