สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ดร.สุมาลี พลขุนทรัพย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ-สกุล : ดร.สุมาลี พลขุนทรัพย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย), ปร.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 088-959-1415 อีเมล์ : kookkik_kb@hotmail.com
088-959-1415
รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย
รองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย), กศ.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 084-518-6972 อีเมล์ :-
084-518-6972
อ.จำรัส สุขแป
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.จำรัส สุขแป ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : พธ.บ.(บาลี-สันสกฤต), ศศ.ม.(สันสกฤต) โทรศัพท์ : 202, มือถือ 085-077-1874 อีเมล์ : chamrat14@hotmail.com
085-077-1874
ดร.ธนพล เอกพจน์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ธนพล เอกพจน์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย), ปร.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 096-324-2498 อีเมล์ : matomtuk@hotmail.com , dhanaphon@gmail.com
096-324-2498
อ.วินัย แสงกล้า
อาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
ชื่อ-สกุล : อ.วินัย แสงกล้า (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ การศึกษา : ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) โทรศัพท์ : 202, มือถือ 081-669-9409 อีเมล์ : vinaiyaso@hotmail.com
081-669-9409
อ.ศศิธร อ่อนเหลา
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร อ่อนเหลา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาลาว), ปร.ด.(ภาษาไทยศึกษา) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 099-493-5441 อีเมล์ : thainy14@hotmail.com
099-493-5441
ดร.สุดารัตน์ มาศวรรณา
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.สุดารัตน์ มาศวรรณา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย), ปร.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 089-794-8480 อีเมล์ : hying9430916@gmail.com
089-794-8480
อ.อัษฎาวุธ ไสยรส
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.อัษฎาวุธ ไสยรส ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 082-858-1141 อีเมล์ : atsadawut_s@hotmail.com
082-858-1141
ดร.กฤต โสดาลี
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.กฤต โสดาลี ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย), ศศ.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 062-196-4396 อีเมล์ : kit.sodalee@gmail.com
062-196-4396