สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อ.รตนดา อาจวิชัย
ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ชื่อ-สกุล : อ.รตนดา อาจวิชัย (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย : เน้นวรรณคดี) โทรศัพท์ : 103, 411, มือถือ 083-415-1422 อีเมล์ : ornkum_r@hotmail.com
083-415-1422
ดร.พยงค์ มูลวาปี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : ดร.พยงค์ มูลวาปี ตำแหน่ง : อาจารย์/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ การศึกษา : ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), ศศ.ม.(ไทยศึกษา), ศศ.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 411, มือถือ 081-447-1628, 064-872-8563 อีเมล์ : payong2003@hotmail.com
064-872-8563
อ.วิมล เขตตะ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.วิมล เขตตะ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) โทรศัพท์ : 411, มือถือ 083-108-1666 อีเมล์ : wimol_k@hotmail.com
083-108-1666
อ.ปรัชญ์ วีสเพ็ญ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ปรัชญ์ วีสเพ็ญ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 411, มือถือ 080-591-0606 อีเมล์ : ...@hotmail.com
080-591-0606
อ.มิ่งมนัสชน จังหาร
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.มิ่งมนัสชน จังหาร (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 411, มือถือ 085-028-2102 อีเมล์ : fakeroom@hotmail.com, mingmanuschon@gmail.com
085-028-2102
อ.บรรจง บุรินประโคน
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.บรรจง บุรินประโคน ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 411, มือถือ 089-823-1638 อีเมล์ : sainamsailom@gmail.com
089-823-1638