สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล :ดร.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอังกฤษ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ), ศษ.ม.(หลักสูตรการสอนเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 088-561-5639 อีเมล์ : k.husapong@gmail.com
088-561-5639
ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ
อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดี
ชื่อ-สกุล : ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดี การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ), ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 095-236-5945 อีเมล์ : mestang95@hotmail.com
095-236-5945
ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(English), ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 084-027-5758 อีเมล์ : aodac269@gmail.com
084-027-5758
อ.ธนัญญา ว่องปรัชญา
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ธนัญญา ว่องปรัชญา ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 088-573-1377 อีเมล์ : orr137@hotmail.com
088-573-1377
อ.ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 089-625-4293 อีเมล์ : -
089-625-4293
อ.เชาวน์ประภา จันทุมา
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.เชาวน์ประภา จันทุมา ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 091-863-6835 อีเมล์ : jchaoprapa@hotmail.com
091-863-6835
อ.ณัฐญา ใจบุญ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ณัฐญา ใจบุญ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 098-502-8831 อีเมล์ : nuttayajai@hotmail.com
098-502-8831
อ.ธนัชพร ศิลาเกษ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ธนัชพร ศิลาเกษ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 083-145-4766 อีเมล์ : am_pangza@yahoo.com
083-145-4766
อ.ภัทรภร บุญศรี
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ภัทรภร บุญศรี ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 091-862-4491 อีเมล์ : pang-rum@hotmail.com
091-862-4491
อ.เศวตชาติ สิงหเลิศ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.เศวตชาติ สิงหเลิศ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ - อีเมล์ : -
-
อ.ฉัฐพร ศรีประเสริฐ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ฉัฐพร ศรีประเสริฐ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 095-356-4965 อีเมล์ : chathapon.4445@gmail.com
095-356-4965
Aj.Brenda Morizaki
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล : Aj.Brenda Morizaki ตำแหน่ง : อาจารย์ชาวต่างประเทศ การศึกษา : B.A.(Psychology), M.A.(Tesol / Applied Linguistics) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 063-495-4618 อีเมล์ : -
063-495-4618
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
รองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ การศึกษา : กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(ภาษาศาสตรทางการศึกษา์), Post.Dip.in Applied Linguistics (Literacy) Australia, ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) โทรศัพท์ : 6102, มือถือ 081-708-1980 อีเมล์ : narongrit_sopa@hotmail.com
081-708-1980
ผศ.ชุติมา ธรรมดวงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ชุติมา ธรรมดวงศรี ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : B.A.(Business English), MS.c.(Marketing) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 089-203-1463 อีเมล์ : china-ma@hotmail.com
089-203-1463
อ.ชุติภา กองสมบัติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ชื่อ-สกุล : อ.ชุติภา กองสมบัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) โทรศัพท์ : 120ม มือถือ 095-236-3541 อีเมล์ : by-chutipa@gmail.com
095-236-3541
อ.ธีระ ตันบุญต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล : อ.ธีระ ตันบุญต่อ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา การศึกษา : B.A.(Business English), MI.B.(International Business) โทรศัพท์ : 120, 105, มือถือ 086-326-3656 อีเมล์ : teera3611@gmail.com
086-326-3656
อ.ภิญญดา วิริยะ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ภิญญดา วิริยะ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 063-965-4625 อีเมล์ : pinyada_key@hotmail.com
063-965-4625
อ.ยศวดี จินดามัย
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ยศวดี จินดามัย (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 095-606-2888 อีเมล์ : yosawadeejin@yahoo.com
095-606-2888
Mr.Justin Yoshida
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล : Mr.Justin A. Yoshida ตำแหน่ง : อาจารย์ชาวต่างประเทศ การศึกษา : B.A.(Japanese Study), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษศึกษา) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 084-513-6254 อีเมล์ : cosmicbuddna@gmail.com
084-513-6254
อ.พิณรัตน์ เย็นเศรณี
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.พิณรัตน์ เย็นเศรณี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(เกียรตินิยม ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 098-594-9951 อีเมล์ : pin_seranee@yahoo.com
098-594-9951
ผศ.ดร.แสงระวี ดอนแก้วบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.แสงระวี ดอนแก้วบัว ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์), Ph.D.(Applied Linguistics) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 084-887-0193 อีเมล์ : sangraweed@yahoo.com
084-887-0193
อ.อมรรัตน์ ไชยทุม
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.อมรรัตน์ ไชยทุม (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 083-732-7803 อีเมล์ : air_orchid@hotmail.com
083-732-7803
อ.ธันยพัต ดงลุน
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ธันยพัต ดงลุน ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 089-714-0713 อีเมล์ : man_uu_nic@hotmail.com
089-714-0713
อ.เจษฎ์ จตุพร
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.เจษฎ์ จตุพร ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ทล.บ.(การจัดการท่าอากาศยาน), ศษ.ม.(การสอนวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 086-810-6969 อีเมล์ : jade_cfm10@windowslive.com
086-810-6969
ดร.ณฐยา อุ่นอุดม
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.ณฐยา อุ่นอุดม (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ), ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 091-017-9619 อีเมล์ : mae_no19@hotmail.com
091-017-9619
อ.มนัสนันท์ สมดี
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.มนัสนันท์ สมดี ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษศึกษา) โทรศัพท์ : 120, มือถือ 089-722-4264 อีเมล์ : -
089-722-4264