สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีบุญคง สีเสน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.บุญคง สีเสน ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ / หัวหน้าสำนักงานคณบดี การศึกษา : ศษ.บ.(จิตรกรรมสากล), ศป.ม.(ทัศนศิลป์) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 081-499-3415 อีเมล์ : bkong007@hotmail.com
081-499-3415
นายกิตติศักดิ์ จันบัวลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ จันบัวลา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน) ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 095-596-2541 อีเมล์ : kittisak_chan@hotmail.co.th
095-596-2541
นางสาวทิฆัมพร เทพาศักดิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิฆัมพร เทพาศักดิ์ ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน การศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 096-562-4532 อีเมล์ : mean9thephasak@gmail.com
096-562-4532
นางประภาวี อัคฮาดศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล : นางประภาวี อัคฮาดศรี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ การศึกษา : ค.บ.(ประถมศึกษา) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 089-944-8979, 091-056-9640 อีเมล์ : akkhahadsri_rmu@hotmail.co.th
091-056-9640
นางมะลิวรรณ์ คงเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นางมะลิวรรณ์ คงเจริญ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน) ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 105, มือถือ 062-229-5340 อีเมล์ : mail_8745@hotmail.com
062-229-5340
นางสาวละอองดาว ภูสำรอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวละอองดาว ภูสำรอง (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ การศึกษา : ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ), รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 065-238-9653 อีเมล์ : daw_hugo@hotmail.com
065-238-9653
นางสาววิไลพร บุญปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลพร บุญปัญญา (พนักงานราชการ : สายสนับสนุน) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ การศึกษา : บช.บ.(บัญชี) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 062-228-2359 อีเมล์ : nun_ac489@hotmail.com
062-228-2359
นางสาวอรนุช พิริยสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนุช พิริยสิงห์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน) ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), บธ.ม.(การจัดการการตลาด) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 063-935-6654 อีเมล์ : aann_or@hotmail.com
063-935-6654
นางสาวอัจฉริยา ชาติวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉริยา ชาติวงษ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ การศึกษา : น.บ.(นิติศาสตร์) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 063-798-9156, 063-497-8961 อีเมล์ : utchariya1988@gmail.com
063-798-9156
นายภาณุกรณ์ อุปแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล : นายภาณุกรณ์ อุปแสน ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ การศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 091-063-2826 อีเมล์ : -
091-063-2826
นางสาวพรอนงค์ รัฐบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรอนงค์ รัฐบาล ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ การศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 085-454-8515 อีเมล์ : r.awadch001900@hotmail.com
085-454-8515

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายกลวัฒน์ หวานอารมณ์
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 3
ชื่อ-สกุล : นายกลวัฒน์ หวานอารมณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 3 การศึกษา : - โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 087-490-8581 อีเมล์ : -
087-490-8581
นายทวนทอง ทองสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 36
ชื่อ-สกุล : นายทวนทอง ทองสมบูรณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 36 การศึกษา : วท.บ.(เกษตร) โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 083-145-9801 อีเมล์ : tountong_thong@rmu.ac.th
083-145-9801
นายพุทธินันท์ นวกะกุล
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 36
ชื่อ-สกุล : นายพุทธินันท์ นวกะกุล ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 36 การศึกษา : ม.6 โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 097-954-4734 อีเมล์ : -
097-954-4734
นางวิภาวรรณ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 4
ชื่อ-สกุล : นางวิภาวรรณ บุญหล้า ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 4 การศึกษา : ป.6 โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 086-816-6286, 095-821-2912 อีเมล์ : weelawan_boon@rmu.ac.th
095-821-2912
นางสาวสุพัฒน์ นรินยา
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 14
ชื่อ-สกุล : นางสุพัฒน์ นรินยา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 14 การศึกษา : ม.3 โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 084-703-9752 อีเมล์ : -
084-703-9752