ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี

รศ. ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-สกุล : รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ / คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา : ศษ.บ.(ประติมากรรมสากล), ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), Ph.D.(Educational Administration and Management), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 313, มือถือ 081-262-1694, 086-230-9090 อีเมล์ : kittikornarc06@gmail.com
081-262-1694

รองคณบดี

ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา การศึกษา : พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Philosophy), Ph.D.(Philosophy) โทรศัพท์ : 163, มือถือ 091-060-4726 อีเมล์ : chayanusas@hotmail.com
091-060-4726
ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา : ศศ.บ.(ออกแบบประยุกต์ศิลป์), ศ.ม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 301, มือถือ 099-789-2451 อีเมล์ : sangchiya@hotmail.com
099-789-2451
ดร.จินดา แก่นสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล : ดร.จินดา แก่นสมบัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), / ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) โทรศัพท์ : 114, มือถือ 093-498-2915 อีเมล์ : khaidang_rs@hotmail.com
093-498-2915

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.พยงค์ มูลวาปี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : ดร.พยงค์ มูลวาปี ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ การศึกษา : ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), ศศ.ม.(ไทยศึกษา), ศศ.ด.(ภาษาไทย) โทรศัพท์ : 411, มือถือ 081-447-1628, 064-872-8563 อีเมล์ : payong2003@hotmail.com
064-872-8563
อ.วินัย แสงกล้า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
ชื่อ-สกุล : อ.วินัย แสงกล้า (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ การศึกษา : ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) โทรศัพท์ : 202, มือถือ 081-669-9409 อีเมล์ : vinaiyaso@hotmail.com
081-669-9409
อ.ชุติภา กองสมบัติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ชื่อ-สกุล : อ.ชุติภา กองสมบัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) โทรศัพท์ : 120ม มือถือ 095-236-3541 อีเมล์ : by-chutipa@gmail.com
095-236-3541
อ.ธีระ ตันบุญต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : อ.ธีระ ตันบุญต่อ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ การศึกษา : B.A.(Business English), MI.B.(International Business) โทรศัพท์ : 120, 105, มือถือ 086-326-3656 อีเมล์ : teera3611@gmail.com
086-326-3656
อ.อนุชิต สีโมรส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ชื่อ-สกุล : อ.อนุชิต สีโมรส ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การศึกษา : ค.บ.(นาฏศิลป์และการละคร), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) โทรศัพท์ : 207, มือถือ 09-3070-8735 อีเมล์ : ice_prince25@hotmail.com
086-326-3656
อ.ศศิธร อ่อนเหลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร อ่อนเหลา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาลาว), ปร.ด.(ภาษาไทยศึกษา) โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 099-493-5441 อีเมล์ : thainy14@hotmail.com
099-493-5441