ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy) :
       ภูมิปัญญาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนพัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์ (Vision) :
       เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Explanation) :
       มนุษย์พันธ์ดี  KIDDY
               K = Knowledge      มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
               I  = International  มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ดี
               D = Digital               มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สื่อ
               D = Development มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
               Y = Youth                สร้างเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21