ประวัติคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กระทรวงศึกษาธิการ 2518 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเป็นประกาศกระทรวง แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม ดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะวิชาครุศาสตร์
3. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิชาวิทยาศาสตร์

ในอดีตคณะฯ ได้แบ่งส่วนราชการในรูปคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. ภาควิชาภาษาไทย7. ภาควิชาประวัติศาสตร์
2. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา8. ภาควิชาศิลปศึกษา
3. ภาควิชาภาษาอังกฤษ9. ภาควิชาสังคมวิทยา
4. ภาควิชาดนตรีศึกษา10. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์11. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง
6. ภาควิชานาฏศิลป์

การบริหารงานของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้วิธีบริหารงานในรูปแบบ องค์คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย

1. หัวหน้าคณะวิชา ประธานกรรมการ
2. รองหัวหน้าคณะวิชารองประธานกรรมการ
3. หัวหน้าภาควิชาทั้ง 11 ภาควิชากรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายประเมินผลฯกรรมการ
5. เลขานุการและประสานงานกรรมการและเลขานุการ

การดำเนินงานของคณะวิชามีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ หัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบ ภาควิชาภาษาไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และการเมือง ปรัชญาและศาสนา รองหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฎศิลป์ และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ระดับภาควิชาได้กำหนดให้ภาควิชามีอิสระในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ โดยมีหัวหน้าภาควิชาดูแลรับผิดชอบ หัวหน้าคณะวิชาจะเป็นผู้ประสานงานให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารของคณะวิชาและตามภารกิจของคณะวิชา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูจึงได้รับพระราชทานนามเป็น “สถาบันราชภัฎ” และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ดำเนินการบริหารเป็นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา และแบ่งตามความเชี่ยวชาญทางวิชาการของอาจารย์ 13 สาขาคือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรี ศิลปะ สังคมวิทยา ดนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ต่อมาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม ได้เปลี่ยนสถานะตาม พ.ร.บ.มหาวิทยา-ลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะฯ จึงได้สรรหาคณะกรรมการประจำคณะขึ้น 1 ชุด ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน ยังคงมี คณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับคณะฯ และหัวหน้าโปรแกรมทุกโปรแกรมทำงานคู่ขนานกัน

สำหรับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. ผศ.สมชาย วงค์เกษมพ.ศ. 2519–2522ตำแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา
2. ผศ.พรชัย ศรีสารคามพ.ศ. 2523–2526ตำแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา
3. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะพ.ศ. 2526–2527ตำแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา
4. อ.ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว พ.ศ. 2528–2532ตำแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา
5. ผศ.บุญเลิศ นนทลือชาพ.ศ. 2532–2538ตำแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา
6. อ.พลเลื่อน ดงเรืองศรีพ.ศ. 2538–2542ตำแหน่ง คณบดี
7. อ.ดร.นิตยา กลางชนีย์พ.ศ. 2542–2546ตำแหน่ง คณบดี
8. ผศ.ดร.สุณี สาธิตานันต์พ.ศ. 2546–2556ตำแหน่ง คณบดี
9. ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุลพ.ศ. 2556–2560ตำแหน่ง คณบดี
10. ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศพ.ศ. 2560–2564ตำแหน่ง คณบดี
11. รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญพ.ศ. 2564–ปัจจุบันตำแหน่ง คณบดี