ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY.

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 043-722-623

แผนที่