สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

ภาคปกติ :
– แบบฟอร์มใบขอเพิ่มวิชาเรียน (ทบ.32)ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มใบขอเปิดรายวิชาใหม่ (ทบ.34)ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป GE ย้อนหลังดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนและขอถอนวิชาเรียนดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มหนังสือขอขยายหน่วยกิตดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มหนังสือขอลงทะเบียนล่าช้าดาวน์โหลด
ภาค กศ.บป. :
– แบบฟอร์มใบขอเพิ่มวิชาเรียน (ทบ. 32)ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มใบขอเปิดรายวิชาใหม (ทบ.34)ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป GE ย้อนหลังดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนและขอถอนวิชาเรียนดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มหนังสือขอขยายหน่วยกิตดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มหนังสือขอลงทะเบียนล่าช้าดาวน์โหลด