โครงการมนุษย์พันธุ์ดี นักวิจัยเด่น สู่กิจกรรม KM เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน และบูรณาการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ รศ.ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประธาน กล่าวเปิด โครงการมนุษย์พันธุ์ดี นักวิจัยเด่น สู่กิจกรรม KM เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน และบูรณาการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางสำหรับนักวิจัย แก่คณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมโครงการ ร่วมเป็นถึงจัดกิจกรรม Workshop ภายใต้หัวข้อ 3 ประเด็นสำคัญ
1.หัวข้อ KM การสอน : เทคนิควิธีการสอนอย่างไรให้นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาการประจำกลุ่ม ผศ.ดร.ยุวดี อินสำราญ
2.หัวข้อ KM บริหารจัดการ : บริหารจัดการอย่างไรให้ได้นักศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยาการประจำกลุ่ม อาจารย์รตนดา อาจวิชัย
3.หัวข้อ KM วิจัย : เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนและสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ วิทยาการประจำกลุ่ม ผศ.ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์