บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ ทั้งสองฝ่ายได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเชิงวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2