สาขาวิชายุทธศาสร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)

อาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) โทรศัพท์ : 164, มือถือ 081-877-7673 อีเมล์ : dr.dan2012@hotmail.com
081-877-7673