สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แขนงวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), ร.ม. (รัฐศาสตร์ แขนงการพัฒนาชุมชน), ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา), ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) โทรศัพท์ : 164, มือถือ 081-592-2419 อีเมล์ : nipapornjong@gmail.com
081-592-2419
ผศ.ทะนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.ทะนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา : ศษ.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา), วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน) โทรศัพท์ : 139, มือถือ 098-662-2575 อีเมล์ : mathed@hotmail.co.th
098-662-2575
อ.นฤมล กางเกตุ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.นฤมล กางเกตุ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา), ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) โทรศัพท์ : 139, มือถือ 081-051-1658 อีเมล์ : kangked@gmail.com
081-051-1658

แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

อ.ผุสดี กิจบุญ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ผุสดี กิจบุญ ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การศึกษา : ศษ.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา), วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน) โทรศัพท์ : 106, 139, มือถือ 089-744-2130 อีเมล์ : amm1904ku@yahoo.com
089-744-2130
อ.ปวีนา ภูมิแดนดิน
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ปวีนา ภูมิแดนดิน (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) โทรศัพท์ : 139, มือถือ 086-795-5156 อีเมล์ : koi_pd@hotmail.com
086-795-5156
อ.ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อ.ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ ตำแหน่ง : อาจารย์ การศึกษา : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) โทรศัพท์ : 139, มือถือ 086-782-0770 อีเมล์ : dissayapong@gmail.com
086-782-0770