จำนวนบุคลากร

 บุคลากร (แยกตามตำแหน่ง) :จำนวน (คน)
       – ข้าราชการ16
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย)38
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)46
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน : ข้าราชการ)1
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน : พนักงานราชการ)1
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย)4
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)5
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ : ชาวต่างประเทศ)3
                                                                                                                                                                            รวม114
 บุคลากรสายวิชาการ :จำนวน (คน)
       – ข้าราชการ16
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย)38
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)46
       – พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ : ชาวต่างประเทศ)3
                                                                                                                                                                            รวม103
 ตำแหน่งวิชาการ :จำนวน (คน)
       – รองศาสตราจารย์3
       – ผู้ช่วยศาสตราจารย์16
       – อาจารย์84
                                                                                                                                                                            รวม103
 บุคลากรสายวิชาการ (คุณวุฒิการศึกษา) :จำนวน (คน)
       – ปริญญาเอก38
       – ปริญญาโท63
       – ปริญญาตรี2
                                                                                                                                                                            รวม103
 บุคลากรสายสนับสนุน (คุณวุฒิการศึกษา) :จำนวน (คน)
       – ปริญญาเอก
       – ปริญญาโท3
       – ปริญญาตรี8
                                                                                                                                                                            รวม11
***ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2566***