นโยบาย (Policy)

คณะได้กำหนดนโยบายสอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย  เพื่อการพัฒนาภารกิจ ระยะ 20 ปี ให้บรรลุตามเป้าหมายในการเป็นคณะที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนไว้ ดังนี้
1. ด้านการเป็นคณะเพื่อท้องถิ่น
       1.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งโดยการบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
       1.2 คณะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรมของชุมชน สร้างความโดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขันให้ประชาชนในชุมชน
       1.3 คณะแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ร่วมพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวทางตามพระราชดำริ สร้างวัฒนธรรมองค์กร มีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเองสูงขึ้น
       1.4 คณะที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
       2.1 คณะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรแบบสหกิจศึกษา และหลักสูตรแบบ WIL ให้มีเอกลักษณ์ของบัณฑิต สร้างจุดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และนโยบายการพัฒนาประเทศ ให้หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือได้รับการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐาน TQF หรือ TQR
       2.2 คณะปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดสรรทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติการให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีความทันสมัย คล่องตัว ยืดหยุ่น รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended-Learning & WIL: Work Integrated Learning
       2.3 คณะจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามจุดเด่นจุดเน้นของหลักสูตร พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย ด้วยความร่วมมือกับท้องถิ่นและพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจากปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
       2.4 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมศึกษา วิจัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามจุดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการฝึกปฏิบัติการในโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ให้เท่าทันกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และ WIL
3. ด้านการวิจัย
       3.1 พัฒนาระบบและกลไก มาตรการ การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความรวดเร็ว ทันสมัยและคล่องตัว และกำกับติดตามมาตรการการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
       3.2 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ ร่วมกับการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Big Data) ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
       3.3 มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการแก้ปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่นเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์เชิงนโยบาย และการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) สู่มาตรฐานนานาชาติ
       3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เน้นให้ศึกษา วิจัย ที่บูรณาการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ด้านบริการวิชาการและศิลปะและวัฒนธรรม
       4.1 จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการยกระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น
       4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์และเกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สร้างต้นแบบเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
       4.3 ส่งเสริมสุขภาวะให้ชุมชนพื้นที่บริการ เพื่อลดอัตราการป่วย ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงวัยเพื่อรับมือสังคมสูงวัย
       4.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้นำชุมชน เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ด้านบริหารจัดการคณะ
       5.1 คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (Resources) (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ) ปรับปรุงระบบไอซีที และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
       5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) เกณฑ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพื่อสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานองค์การ มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเอง (Self-Regulation) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Autonomous University)
       5.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมความรัก ความผูกพันกับองค์กร ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
       5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมเข้าสู่ Smart Green & Clean & University พัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ